ชื่อ - นามสกุล :นายการ โกษาจันทร์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :291 หมู่ 1 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
Telephone :0621380387
Email :krukarnict@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :