ชื่อ - นามสกุล :นายพรศักดิ์ ชรินทร์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :119 หมู่ 2 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
Telephone :0892762131
Email :pornsakcharin235@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :