ชื่อ - นามสกุล :นายวีระ สารมะโน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :250 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
Telephone :0817514892
Email :weerasamano2503@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา