[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนบ้านร่องจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
เมนูหลัก
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ หนึ่งในใต้หล้า ]
2
บทความ blog ล่าสุดโดย
แผนการของ NASA ในการส่งดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์admin
ผงชูรส ที่มา-วัตถุดิบ-ประโยชน์และโทษadmin
หมวดหมู่ blog
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

 
  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2547
ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ระเบียบว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542
ระเบียบว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
ระเบียบว่าด้วยการมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
พรก.ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 23)พ.ศ.2551
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
ระเบียบว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ(ฉบับที่2)พ.ศ.2548
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2539
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยฯ พ.ศ.2551
ระเบียบว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของสถานศึกษา พ.ศ.2549
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551
ระเบียบว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ(ฉบับที่2) พ.ศ.2549
ระเบียบว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติมฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ 2559
ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544


Power by : ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนบ้านร่องจิก หมู่ 2 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
webmaster นายการ โกษาจันทร์ rongjiksc@gmail.com โทร.062-1380387@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong