[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนบ้านร่องจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
เมนูหลัก
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ หนึ่งในใต้หล้า ]
2
บทความ blog ล่าสุดโดย
แผนการของ NASA ในการส่งดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์admin
ผงชูรส ที่มา-วัตถุดิบ-ประโยชน์และโทษadmin
หมวดหมู่ blog
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

 
  
ITA Online 2020  
 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร 
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์    ข่าวสารกิจกรรม
O8 : การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล Q&A
O9 : Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่าย สังคมออนไลน์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 : คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
O17 : e-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
018 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O22 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 : เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 : แผนป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 : การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


Power by : ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนบ้านร่องจิก หมู่ 2 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
webmaster นายการ โกษาจันทร์ rongjiksc@gmail.com โทร.062-1380387@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong